ผิดพลาด
  • DB function failed with error number 1054
    Unknown column 'usertype' in 'field list' SQL=SELECT guest, usertype, client_id FROM cmd_session WHERE client_id = 0
Home ภารกิจ
The News

ภารกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง อาวุธสงคราม และความผิดที่มีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบสุขแก่ประชาชนที่ต้องใช้กำลังปฏิบัติการเสริมจำนวนมาก สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อการจลาจลและควบคุมฝูงชน ระงับเหตุฉุกเฉิน ปราบปรามการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร งานสื่อสารและศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแสทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:41 น.  
HK-police-3.jpg

แบบสำรวจ

"ตำรวจที่จับต้องได้" ท่านคิดว่าควรเป็นตำรวจอย่างไร?
 

บุคคลที่กำลังเข้าชมเว็บ

สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 76975